Foxway Distribution Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży i dostawy

Aktualizacja wrzesień 2022
 • 1. Ważność

  • 1.1. Warunki sprzedaży i dostaw mają zastosowanie do wszystkich ofert, sprzedaży i dostaw, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
  • 1.2. Ogólne warunki zakupu kupującego, niezależnie od tego, czy są one integralną częścią dokumentacji zakupu kupującego, w tym akceptacji, nie mają zastosowania. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, kiedy zostały wydane.
 • 2. Oferta i potwierdzenie zamówienia / faktury

  • 2.1. Ostateczna umowa zostaje podpisana dopiero po otrzymaniu przez kupującego potwierdzenia zamówienia od Foxway Distribution, lub faktury. Tylko ich treść jest wiążąca dla Foxway Distribution. Ponadto przed złożeniem zamówienia kupujący powinien uzyskać katalogi, broszury, cenniki itp. oraz informacje dotyczące wymiarów, wagi i szczególnych cech towaru. Takie informacje mają jedynie charakter informacyjny i są wiążące dla Foxway Distribution tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w potwierdzeniu zamówienia lub fakturze. Foxway Distribution nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub informacje w materiałach pisemnych przygotowanych przez dostawców i rozpowszechnianych w odniesieniu do produktów. Dotyczy to wszelkich materiałów sprzedażowych, opisów, instrukcji obsługi itp.
 • 3. Ceny

  • 3.1. Wszelka sprzedaż odbywa się po ustalonych cenach zgodnie z potwierdzeniem sprzedaży lub fakturą. 
  • 3.2. Ceny są cenami loco magazyn Foxway Distribution, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Wszystkie ceny nie obejmują podatku VAT, frachtu, cła, podatku i innych opłat, chyba że wskazano inaczej.
  • 3.3. Jeżeli koszty dostawy ulegną zmianie z powodu zmian cen zakupu, kursów walut itp., Foxway Distribution ma prawo zmienić ceny podane kupującemu. Foxway Distribution nie jest związane żadnymi wskazanymi stawkami frachtowymi.
  • 3.4. Zmiany jakichkolwiek opłat urzędowych, w tym opłat importowych i eksportowych, ceł i podatków, które nastąpią po potwierdzeniu zamówienia przez Foxway Distribution, nie obciążają Foxway Distribution i zostaną poniesione przez kupującego.
  • 3.5. Kupujący pokrywa koszty dostawy towaru.
 • 4. Płatność

  • 4.1. Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu wskazanym w potwierdzeniu zamówienia lub na fakturze jako ostatni termin terminowego wpływu płatności.
  • 4.2. W przypadku braku wskazania terminu płatności należy dokonać gotówką w dniu wystawienia faktury.
  • 4.3. W przypadku ciągłych dostaw Foxway Distribution jest uprawniona do fakturowania kupującego miesięcznie z dołu. Faktura będzie dotyczyła umowy między stronami.
  • 4.4. W przypadku odroczenia dostawy z powodu sytuacji kupującego, kupujący - o ile Foxway Distribution nie poinformuje kupującego inaczej na piśmie - jest nadal zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Foxway Distribution, tak jakby dostawa miała miejsce w uzgodnionym terminie.
  • 4.5. Jeśli płatność nastąpi po ustalonym terminie, Foxway Distribution ma prawo naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do spłaty w dowolnym momencie, począwszy od terminu płatności, w wysokości 2% za każdy miesiąc lub jego część.
  • 4.6. Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia płatności z jakiegokolwiek roszczenia wzajemnego wobec Foxway Distribution, które nie zostało potwierdzone przez Foxway Distribution na piśmie, ani też nie jest uprawniony do wstrzymania jakiejkolwiek części kwoty zakupu z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych.
  • 4.7. Wszelkiego rodzaju rabaty oferowane są tylko pod warunkiem terminowej płatności.
  • 4.8. Niezastosowanie się do warunków płatności Foxway Distribution będzie traktowane jako istotne naruszenie umowy, które uprawnia Foxway Distribution do wstrzymania dalszych dostaw i żądania niezwłocznej spłaty wszelkich zaległych lub niezrealizowanych długów.
 • 5. Zastrzeżenie własności

  • 5.1. Foxway Distribution zastrzega sobie prawo własności pod każdym względem do dostarczonych towarów. Dostarczony towar pozostaje zatem własnością Foxway Distribution do momentu uregulowania przez kupującego pełnej kwoty zakupu, wszelkich poniesionych wydatków i wszystkich innych roszczeń związanych ze stosunkiem handlowym.
 • 6. Dostawa

  • 6.1. Uznaje się, że dostawa nastąpiła z chwilą przekazania towaru pierwotnemu przewoźnikowi w celu przekazania towaru kupującemu lub jeżeli kupujący sam zdecydował się odebrać towar, gdy towar został udostępniony kupującemu w miejscu prowadzenia działalności / magazynu Foxway Distribution.
  • 6.2. Data dostawy wskazana na zamówieniu jest wiążąca dla Foxway Distribution, chyba że uzgodniono inaczej. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, przesunięcie terminu dostawy o maksymalnie 15 dni roboczych uważa się za terminową dostawę pod każdym względem i na tej podstawie kupujący nie może wykonywać żadnych praw do Foxway Distribution. Foxway Distribution poinformuje kupującego o zmianach terminu dostawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
  • 6.3. Jeżeli strony doszły do ​​porozumienia co do dostawy do siedziby kupującego, produkt zostanie przekazany kupującemu do rozładunku.
  • 6.4. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze i udostępnienia niezbędnej siły roboczej do rozładunku.
  • 6.5. Koszty związane z czasem oczekiwania przed rozładunkiem w siedzibie kupującego lub w innym miejscu dostawy wskazanym przez kupującego obciążają kupującego; podobnie, kupujący musi pokryć koszty wynikające z niemożności przyjęcia towaru w uzgodnionym terminie dostawy.
  • 6.6. Jeżeli dostawa jest opóźniona z powodu sytuacji, opisanej w punkcie 9, termin dostawy zostanie przesunięty o okres obowiązywania ograniczenia; jednakże obie strony będą uprawnione do rozwiązania umowy bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli ograniczenie trwało dłużej niż 2 miesiące. Przepis ten obowiązuje niezależnie od tego, czy przyczyna zwłoki wystąpiła przed, czy po upływie uzgodnionego terminu dostawy.
  • 6.7. W takich przypadkach Foxway Distribution niezwłocznie poinformuje kupującego o zmianie terminu dostawy.
 • 7. Opóźnienie

  • 7.1. Foxway Distribution nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, w związku z czym kupującemu nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek zwrotu kosztów ani odszkodowania z tytułu opóźnień. Zwolnienie firmy Foxway Distribution z odpowiedzialności dotyczy wszelkich strat, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w tym strat operacyjnych, utraconych zysków i innych wtórnych strat finansowych.
 • 8. Transfer ryzyka

  • 8.1. Ryzyko związane z zakupionym towarem przechodzi na kupującego, gdy towar zostanie przekazany do wysyłki przez Foxway Distribution / dostawcę niezależnym przewoźnikom lub gdy towar zostanie udostępniony kupującemu w miejscu prowadzenia działalności / magazynu Foxway Distribution. W przypadku, gdy Foxway Distribution nie jest w stanie zrealizować dostawy ze względu na sytuację kupującego, ryzyko związane z towarami przechodzi również na kupującego, gdy Foxway Distribution otrzyma powiadomienie o zaistniałej sytuacji, a towar zostanie udostępniony kupującemu.
 • 9. Siły wyższe

  • 9.1. Foxway Distribution nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze zobowiązań Foxway Distribution ani nie jest zobowiązane do rekompensaty za straty spowodowane okolicznościami o nietypowym charakterze, które uniemożliwiają, utrudniają lub podrażają wykonanie umowy i leżą poza kontrola Foxway Distribution, w tym spory przemysłowe (strajki i lokaut), pożar, wojna, powstanie, niepokoje domowe, pogoda i katastrofy naturalne, zajęcie urzędowe, zakazy importu lub eksportu, przerwy w komunikacji ogólnej, w tym dostaw energii, znaczna zmiana ceny i podatków, wahania kursów walut, trudności w produkcji i dostawach.
  • 9.2. Klauzula siły wyższej w sekcji 9.1. jest ważna, niezależnie od tego, czy przeszkody w wywiązaniu się z zobowiązań dotyczą wyłącznie Foxway Distribution, czy też poddostawcy lub przewoźnika wyznaczonego przez Foxway Distribution.
 • 10. Wady i reklamacje

  • 10.1. Po dostawie Kupujący niezwłocznie - przed uruchomieniem - przeprowadza kontrolę jakościową i ilościową sprzedanego towaru, zgodnie ze standardową praktyką handlową.
  • 10.2. W przypadku chęci zgłoszenia wady jakościowej lub ilościowej kupujący niezwłocznie, w ciągu 5 dni roboczych od stwierdzenia wady- nie później jednak niż 6 miesięcy od dostawy jako ostateczny okres gwarancji - powiadomi Foxway Distribution na piśmie, ze wskazaniem charakteru wady. Jeżeli kupujący odkrył lub powinien był odkryć wady, a kupujący nie zgłosi reklamacji zgodnie z procedurą wskazaną powyżej, kupujący nie może później stwierdzić istnienia wady. Dokonywanie przeróbek lub wykonywanie czynności na sprzedawanym towarze bez zgody Foxway Distribution zwalnia Foxway Distribution z jakiejkolwiek odpowiedzialności i zobowiązań.
  • 10.3. Jeśli okaże się, że dostarczony towar jest wadliwy, a Foxway Distribution ponosi za to odpowiedzialność, Foxway Distribution zobowiązuje się do dostosowania, naprawy lub dostarczenia zastępczej dostawy (o sposobie działania zadecyduje Foxway Distribution) w rozsądnym terminie. Jest to zawsze uwarunkowane terminowym złożeniem reklamacji.
  • 10.4. Nabywca powinien postępować zgodnie z instrukcjami Foxway Distribution i sposobem wysyłki.
  • 10.5. Foxway Distribution nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w przypadku wad wykraczających poza wskazane w punkcie 10.3. W związku z tym kupującemu nie przysługuje żadna rekompensata w przypadku wad. Zwolnienie firmy Foxway Distribution z odpowiedzialności dotyczy wszelkich strat, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w tym strat operacyjnych, utraconych zysków i innych wtórnych strat finansowych.
  • 10.6. Kupujący zobowiązuje się do złożenia pisemnej reklamacji przewoźnikowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dotyczącej uszkodzeń transportowych. Jeżeli stwierdzenie uszkodzenia w momencie dostawy nie było możliwe, wówczas reklamację należy zgłosić jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 5 dni.
  • 10.7. W przypadku stwierdzenia wady niektórych towarów dostarczonych przez Foxway Distribution, kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia umowy w odniesieniu do tych towarów. Kupujący jest zatem zobowiązany do przestrzegania umowy z Foxway Distribution w zakresie nieuszkodzonej części dostawy, w tym do zapłaty kwoty zakupu, a niezastosowanie się do tego ze strony kupującego uważa się za znaczące naruszenie umowy uprawniające Foxway Distribution do dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie umowy.
  • 10.8. Odpowiedzialność Foxway Distribution za wady obejmuje tylko te wady, które ujawnią się w ciągu roku od dnia dostarczenia towaru.
  • 10.9. Jeżeli kupujący złożył reklamację zgodnie z pkt. 10.2. I okaże się, że nie ma żadnych wad, za które odpowiada Foxway Distribution, Foxway Distribution jest uprawniona do zwrotu kosztów pracy i kosztów, jakie reklamacja spowodowała na rzecz Foxway Distribution.
  • 10.10. Foxway Distribution nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty przekraczające te wskazane w punkcie 10.3 w związku z usługami, które konsultanci Foxway Distribution muszą świadczyć na rzecz klienta, w tym wdrażaniu sprzętu i oprogramowania. W związku z tym nabywca nie jest uprawniony do żadnego zwrotu lub rekompensaty w wyniku tych usług. Zwolnienie firmy Foxway Distribution z odpowiedzialności dotyczy wszelkich strat, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w tym strat operacyjnych, utraconych zysków i innych wtórnych strat finansowych. Ponadto Foxway Distribution nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych przez nabywcę w wyniku awarii lub podobnych, ani też nie ponosi odpowiedzialności za inny sprzęt IT nabywcy, taki jak sprzęt, oprogramowanie, sieci, zapory sieciowe itp.
  • 10.11. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679, zanim jakiekolwiek sprzedane towary zostaną zwrócone do Foxway Distribution w celu przeprowadzenia diagnostyki, regulacji, naprawy lub ponownej dostawy.
 • 11. Anulowanie i zmiana zamówień

  • 11.1. Kupujący może anulować lub zmienić zamówienie, w tym zmienić specyfikacje, ilości i terminy dostaw, za każdorazową pisemną zgodą Foxway Distribution
  • 11.2. Koszty związane z rezygnacją lub zmianami w całości pokrywa kupujący.
 • 12. Zwroty

  • 12.1. Towar można zwrócić do Foxway Distribution wyłącznie po każdorazowym uprzednim uzgodnieniu. We wszystkich przypadkach żądanie zwrotu towaru przez kupującego należy zgłosić do Foxway Distribution najpóźniej 5 dni roboczych po otrzymaniu towaru.
  • 12.2. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej zwrotu towaru, kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, podobnie ryzyko związane z towarem pozostaje po stronie kupującego do czasu potwierdzenia przez Foxway Distribution, że zwrócony nieuszkodzony towar został odebrany.
  • 12.3. Zwrócony towar muszą być nieużywany, wolny od wad, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Na towarze nie może być żadnych zabrudzeń. Płatność za zwrot jest każdorazowo uzgadniana na piśmie.
  • 12.4. Zwroty muszą być odesłane zgodnie z instrukcjami Foxway Distribution. W przeciwnym razie Foxway Distribution zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zwrot równej utracie wartości plus koszty obsługi towaru.
  • 12.5. Towar można zwrócić tylko po wypełnieniu odpowiedniego formularza RMA sporządzonego przez Foxway Distribution.
  • 12.6. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 przed jakimkolwiek zwrotem towaru - niezależnie od przyczyny - po odesłaniu towaru do Foxway Distribution w celu diagnozy, regulacji, naprawy lub ponownej dostawy. Zasada ta może zostać uchylona w przypadku wyraźnej pisemnej zgody ze strony Foxway Distribution np. gdy Foxway Distribution w ramach przykładowego zakupu używanego sprzętu przejmuje odpowiedzialność i działa przy usuwaniu danych osobowych i innych danych z takiego sprzętu.
 • 13. Gwarancja

  • 13.1. Foxway Distribution nie udziela oddzielnej gwarancji na dostawę towarów. Gwarancja w umowie kupna lub gwarancja producenta na produkt dostarczony w inny sposób, należy traktować jedynie jako przedłużenie gwarancji producenta, tak więc żadne roszczenia nie mogą być kierowane do Foxway Distribution z tytułu danej deklaracji gwarancyjnej.
  • 13.2. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy spełnione są warunki deklaracji gwarancyjnej oraz przestrzegane są instrukcje montażu i użytkowania.
 • 14. Odpowiedzialność za produkt

  • 14.1. Odpowiedzialność Foxway Distribution za produkt jest ograniczona, jak wskazano w poniższych postanowieniach, chyba że duńskie ustawodawstwo wyraźnie stanowi inaczej.
  • 14.2. Odpowiedzialność Foxway Distribution za produkt jest ograniczona do pokrycia obrażeń ciała i jest ograniczona do przypadków, w których kupujący udowodni, że szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania Foxway Distribution.
  • 14.3. Foxway Distribution nie ponosi zatem odpowiedzialności za uszkodzenia ruchomości lub nieruchomości kupującego, podobnie jak Foxway Distribution nie odpowiada za uszkodzenia produktów wytworzonych przez kupującego lub w przypadku, gdy towary dostarczone przez Foxway Distribution są częścią produktu wytworzonego przez kupującego.
  • 14.4.  W żadnym wypadku Foxway Distribution nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty kupującego lub osoby trzeciej, w tym straty operacyjne, utracone zyski i inne wtórne straty finansowe.
  • 14.5. Jeżeli Foxway Distribution stanie się odpowiedzialna z tytułu oddzielnej odpowiedzialności za produkt wobec osoby trzeciej w odniesieniu do towarów, które Foxway Distribution dostarczyła kupującemu, kupujący jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania Foxway Distribution w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność Foxway Distribution jest ograniczona do kupującego zgodnie z niniejszą umową.
  • 14.6. Wyraźnie zrzeka się zatem wszelkiej pozaustawowej odpowiedzialności za produkt, która powstała zgodnie z duńskim orzecznictwem.
  • 14.7. Oddzielne odszkodowanie Foxway Distribution jako odpowiedzialność za straty nie może nigdy przekroczyć 5 000 000,00 DKK.
 • 15. Klauzula wyboru prawa i miejsca

  • 15.1. Spory między stronami będą rozstrzygane na podstawie prawa duńskiego. Należy wyraźnie zauważyć, że ustawa o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do relacji między Foxway Distribution a kupującym
  • 15.2. Wszystkie sprawy będą rozstrzygane przez sądy powszechne w jurysdykcji, w której Foxway Distribution ma swoją duńską siedzibę.
  • 15.3. Jednak Foxway Distribution ma prawo zdecydować, że sprawa będzie rozpatrywana w drodze arbitrażu zgodnie z obowiązującymi w Danii przepisami dotyczącymi arbitrażu.

   (Poniżej znajduje się dodatkowe określenie dotyczące wyłącznie handlu w Niemczech)

 • 16. Vereinbarung über Eigentumsvorbehalt

  • 16.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Besteller unser Eigentum (Vorbehaltsware).
  • 16.2. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware zu veräussern oder anderweitig darüber zu verfügen, sofern dies in seinem Betrieb zu den normalen Geschäften gehört. Eine Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder Sicherungsabtretung ist ihm nicht gestattet. Der Besteller ist verpflichtet, unsere Rechte als Vorbehaltseigentümer beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Die dem Besteller aus der Weiterveraüsserung oder sonstigen Verfügung über die Vorbehaltsware entstehende Forderung tritt der Besteller schon jetzt an uns ab, wir nehmen die Abtretung schon jetzt an.
  • 16.3. Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zu. Erwirbt der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache, räumt er uns das Miteigentum ein und verwahrt die Sache unentgeltlich für uns. Wird die Vorbehalts-ware zusammen mit Vorbehaltswaren anderer Lieferanten weiterveräussert, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Vorbehaltswaren weiterveräussert wird.
  • 16.4. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt uns der Besteller auch solche Forderungen ab, die ihm durch die Verbundung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
  • 16.5. Bei Zahlungsrückstand oder anderem vertragswidrigen Verhalten des Bestellers sind wir auch ohne vorherige Fristsetzung berechtigt, von dem Vertrag zurüchzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Zwecks Zurücknahme der Ware gestattet uns der Besteller unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume ungehindert zu betreten und die Vorbehaltsware mitzunehmen. In einer solchen Zurücknahme der Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir erklären dies schriftlich.
  • 16.6. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen Feuer, Einbruch, Diebstahl und Wasserschäden versichern zu lassen.